Mojregion.eu - Mój region w Europie

O programie

Niżej opisywane programy stanowią instrumenty, za pomocą których Komisja Europejska realizuje i finansuje politykę Unii Europejskiej.

Określenie "program" jest tu używane w szerokim znaczeniu, obejmując programy i inicjatywy UE, w ramach których realizowane są indywidualne projekty lub działania.

Unia Europejska wyznaczyła sobie za cel utworzenie społeczeństwa opartego na wiedzy poprzez rozwój know-how i wzmacnianie naukowych i technologicznych podstaw przemysłu wspólnotowego, w tym sektora usług, w celu zapewnienia wysokiego poziomu konkurencyjności. Cel ten realizowany jest poprzez działania 7 Programu Ramowego. Budżet programu wynoszący prawie 54 miliardów euro, stanowi wzrost o około 63% w porównaniu z 6 Programem Ramowym. Istotne zmiany, jakie nastąpiły w dotychczasowej praktyce to wydłużenie okresu realizacji programu z dotychczasowych czterech do siedmiu lat oraz większa integracja pomiędzy Programem Ramowym a Funduszami Strukturalnymi. Fakt ten wskazuje, iż Program Ramowy oprócz instrumentów wsparcia sektora badawczo-rozwojowego, posiadać będzie funkcję programu kierunkowego w odniesieniu do krajowych programów badawczych i środków Funduszy Strukturalnych. Zachowanie spójności obu poziomów finansowania badań jest jednym z celów polityki Unii Europejskiej w tym względzie.

Drugim programem przygotowywanym przez Komisję Europejską na lata 2007-2013 jest Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP). Został ustanowiony Decyzją Nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 24 października 2006 r. Jego celem jest realizacja założeń nowej Strategii Lizbońskiej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez połączenie kilku istniejących programów ukierunkowanych na wzrost innowacji w Europie m. in. e-Content, e-TEN, MAP, Intelligent Energy. Ma on wspierać rozwój przedsiębiorczości, wprowadzanie i rozwijanie technologii komunikacyjnych i internetowych (ICT) oraz promowanie efektywnego wykorzystywania energii. Program ma za zadanie wspomaganie działań innych programów z zakresu badań, rozwoju technologicznego, kształcenie ustawiczne oraz działania dla poprawy spójności.

LIFE+  jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska,  realizacja polityki ochrony środowiska oraz promowanie nowatorskich rozwiązań w tej dziedzinie. LIFE+ w okresie 2007 - 2013 umożliwia finansowanie projektów dotyczących zagadnień ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, zmian klimatu, ochrony powietrza, ochrony gleb i wód, przeciwdziałania hałasowi, ochrony zdrowia, a także działań mających na celu wzrost świadomości społecznej w dziedzinie środowiska.

Obszar kultury to stosunkowo nowa sfera zainteresowania Unii Europejskiej. Podstawa prawna dla działalności UE w tym obszarze została wprowadzona dopiero w 1992 r. wraz z traktatem z Maastricht. Zainicjowany przez Komisję Europejską Program Kultura ma na celu wzmacnianie  europejskiej przestrzeni kulturowej, opartej na wspólnym dziedzictwie, poprzez rozwijanie współpracy między twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kulturalnymi w Europie.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Fundusze Szwajcarskie mają na celu wsparcie projektów instytucji sektora publicznego i prywatnego oraz organizacji pozarządowych z zakresu bezpieczeństwa, stabilności i reform, środowiska i infrastruktury oraz rozwoju społecznego i zasobów ludzkich. Łącznie dla Polski Szwajcaria przeznaczyła 489 mln CHF. Środki te wspierają partnerstwa podmiotów polskich i szwajcarskich. Współpraca może polegać na wymianie doświadczeń, know - how, rozwiązań technologicznych, najlepszych praktyk, we wszystkich obszarach programu.