Mojregion.eu - Mój region w Europie

Programy 2004-2006

Dokumentem określającym kierunki i wysokość wsparcia finansowanego ze strony Funduszy strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych w Polsce w latach 2004 – 2006 są Podstawy Wsparcia Wspólnoty (PWW). Jest to dokument przedstawiający strategię i priorytety działań funduszy i państwa członkowskiego UE, ich cele szczegółowe, wielkość wkładu funduszy i innych środków finansowych.PWW w Polsce są wdrażane za pomocą pięciu jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO), w ramach których beneficjenci mogli ubiegać się o dofinansowanie. Dotyczą one:- Wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw (SPO WKP),

  • Rozwoju zasobów ludzkich (SPO RZL),
  • Restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich (SPO ROL),
  • Rybołówstwa i przetwórstwa ryb (SPO Ryby),
  • Infrastruktury transportowej i gospodarki morskiej (SPO Transport).


O dofinansowanie ze środków unijnych można było ubiegać się również w ramach dwufunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), który zarządzany jest na poziomie krajowym, ale wdrażany w systemie zdecentralizowanym na poziomie poszczególnych województw.Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego zajmuje się wdrażaniem dwóch programów operacyjnych na lata 2004 – 2006:- ZPORR
- SPO ROL