Mojregion.eu - Mój region w Europie

Fundusz Szwajcarski

Informacje o programie

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest to forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce oraz 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Na mocy zawartych umów międzynarodowych, ponad 1 mld franków szwajcarskich trafi do dziesięciu nowych państw członkowskich. Dla Polski, Program Szwajcarski przewiduje niemal połowę środków (ok. 489 mln CHF).

Geneza

19 maja 2004 r. podczas Szczytu Szwajcaria - Unia Europejska, strona szwajcarska zadeklarowała swoją gotowość ustanowienia programu pomocowego mającego na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych w rozszerzonej Unii Europejskiej. Po półrocznych negocjacjach w dniu 27 lutego 2006 r. Rada UE i Szwajcaria podpisały tzw. Memorandum of Understanding pomiędzy Wspólnotą Europejską a Radą Federacji Konfederacji Szwajcarskiej w sprawie wkładu Konfederacji Szwajcarskiej na rzecz zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych. W dokumencie zawarto zobowiązanie Szwajcarii do podpisania odrębnych umów bilateralnych z poszczególnymi państwami - beneficjentami pomocy.

Cel

Celem Funduszy Szwajcarskich jest zmniejszanie dysproporcji społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a państwami członkowskimi wyżej rozwiniętymi w tym również różnic na terytorium Polski - pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym.

Beneficjenci

Fundusze Szwajcarskie mogą być wsparciem dla instytucji sektora publicznego i prywatnego oraz organizacji pozarządowych.

Koncentracja geograficzna

Fundusz Szwajcarski zakłada, iż nie mniej nie 40 proc. środków zostanie rozdysponowanych w czterech województwach ściany południowo-wschodniej: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

Czas trwania

Program Szwajcarski zakłada 5-letni okres zaciągania zobowiązań i 10-letni okres wydatkowania, który rozpoczął się 14 czerwca 2007 r., tj. w dniu przyznania pomocy finansowej Polsce przez Parlament Szwajcarski.

Przedmiot wsparcia

W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wyróżniamy cztery obszary priorytetowe:

 • Priorytet 1. Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform
 • Priorytet 2. Środowisko i infrastruktura
 • Priorytet 3. Sektor prywatny
 • Priorytet 4. Rozwój społeczny i zasobów ludzkich

Wsparcie uzyskać można na następujące projekty:

 • bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform: inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej;
 • środowisko i infrastruktura: odbudowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury środowiskowej oraz poprawa stanu środowiska (m.in. zarządzanie odpadami stałymi, systemy energii odnawialnej, poprawa wydajności energetycznej poprawa publicznych systemów transportowych; bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych;
 • sektor prywatny: poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP;
 • rozwój społeczny i zasobów ludzkich: ochrona zdrowia (m.in. profilaktyka i kampanie promocji zdrowia oraz poprawa opieki społecznej) badania i rozwój (m.in. Fundusz Stypendialny, projekty badawcze)

W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ustanowiony został specjalny instrument finansowy - tzw. Grant Blokowy, a w jego obrębie 2 fundusze: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz Fundusz Partnerski.

Poziom dofinansowania:

Dofinansowanie kształtuje się na następującym poziomie:

 • do 60 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu/programu
 • do 85 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów/programów otrzymujących dodatkowe środki finansowe z budżetu jednostek administracji publicznej szczebla centralnego, regionalnego lub lokalnego
 • do 90 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe
 • do 100 proc. całkowitych kosztów w przypadku projektów dotyczących budowy zdolności instytucjonalnych oraz pomocy technicznej

Fundusze Szwajcarskie to wsparcie partnerstw podmiotów polskich i szwajcarskich. Współpraca może polegać na wymianie zarówno doświadczeń, know - how, rozwiązań technologicznych jak i najlepszych praktyk, we wszystkich obszarach programu. Ponadto, dla jednostek samorządowych oraz partnerów społecznych istnieje możliwość dofinansowania działań mających na celu budowanie i wzmacnianie partnerstw z instytucjami szwajcarskimi w ramach Grantu Blokowego dla organizacji pozarządowych (cel2),

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Programu Szwajcarskiego.