Mojregion.eu - Mój region w Europie

LIFE +

Program LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Głównym celem Programu jest wsparcie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowisk.

 

 

Program LIFE+ podzielony jest na trzy komponenty tematyczne:

PRZYRODA I RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA

POLITYKA I ZARZĄDZANIE W ZAKRESIE ŚRODOWISKA

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Program LIFE+ zapewnia wsparcie finansowe w wysokości 50% kwalifikujących się kosztów projektu. W uzasadnionych przypadkach dla projektów z komponentu I „Przyroda i różnorodność biologiczna" dotyczących siedlisk lub gatunków priorytetowych, dofinansowanie może wynieść 75% kosztów projektu.

Nabór wniosków ogłaszany jest raz do roku przez Komisję Europejską, natomiast przyjmowanie wniosków odbywa się za pośrednictwem właściwych organów krajowych.

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących instrumentu LIFE + na 2011 rok

Kalendarium naboru na 2011 rok 

Kryteria kwalifikowalności działań

Wszystkie projekty zgłaszane do współfinansowania w ramach mechanizmu LIFE+ muszą spełniać trzy podstawowe kryteria:

 1. Są wykonalne, spójne pod względem technicznym i finansowym oraz opłacalne.
 2. Wspierają w szczególności wdrażanie szóstego wspólnotowego Programu działań w zakresie środowiska naturalnego (6 EAP), a także wdrażanie i rozwój wspólnotowej polityki i prawodawstwa.
 3. Ponadto w celu zapewnienia europejskiej wartości dodanej oraz uniknięcia finansowania powtarzających się działań, projekty spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:
  1. są to projekty dotyczące najlepszych praktyk lub projekty demonstracyjne służące wdrożeniu Dyrektywy Ptasiej (79/409/EWG) lub Dyrektywy Siedliskowej (92/43/EWG),
  2. są to projekty innowacyjne lub projekty demonstracyjne związane z celami Wspólnoty w zakresie ochrony środowiska, w tym w zakresie rozwoju lub upowszechniania technik najlepszej praktyki, wiedzy specjalistycznej lub technologii,
  3. są to kampanie na rzecz zwiększania świadomości społecznej oraz specjalne szkolenia dla podmiotów uczestniczących w działaniach dotyczących zapobiegania pożarom lasów,
  4. są to projekty służące rozwojowi i realizacji celów Wspólnoty związanych z szerokim, ujednoliconym, kompleksowym i długoterminowym monitorowaniem wzajemnego oddziaływania lasów i środowiska

Ze względu na ograniczony budżet, program LIFE+ nie przewiduje współfinansowania inwestycji infrastrukturalnych. W ramach komponentu 2 możliwe jest uzyskanie dofinansowania wyłącznie dla instalacji demonstracyjnych, prezentujących nowe lub nie wykorzystywane wcześniej technologie.

Jakiego typu działania mogą uzyskać dofinansowanie?

Zgodnie z tekstem rozporządzenia (załącznik I), do otrzymania dofinansowania kwalifikują się następujące działania:

 • działania operacyjne organizacji pozarządowych zaangażowanych w ochronę i poprawę jakości środowiska na poziomie europejskim oraz w tworzenie i wdrażanie ustawodawstwa i polityki ochrony środowiska unii europejskiej,
 • tworzenie i utrzymywanie sieci, baz danych i systemów komputerowych związanych bezpośrednio z wdrażaniem ustawodawstwa i polityki ochrony środowiska UE, w szczególności gdy działania te poprawiają publiczny dostęp do informacji o środowisku,
 • analizy, badania, modelowanie i tworzenie scenariuszy,
 • monitorowanie stanu siedlisk i gatunków, w tym monitorowanie lasów,
 • pomoc w budowaniu potencjału instytucjonalnego,
 • szkolenia, warsztaty i spotkania, w tym szkolenia podmiotów uczestniczących w inicjatywach dotyczących zapobiegania pożarom lasów,
 • platformy nawiązywania kontaktów zawodowych i wymiany najlepszych praktyk,
 • działania informacyjne i komunikacyjne, w tym kampanie na rzecz zwiększania świadomości społecznej, a w szczególności kampanie zwiększające świadomość społeczną na temat pożarów lasów,
 • demonstracja innowacyjnych podejść, technologii, metod i instrumentów dotyczących kierunków polityki
 • specjalnie w odniesieniu do komponentu I „LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna":
  1. zarządzanie gatunkami i obszarami oraz planowanie ochrony obszarów, w tym zwiększenie ekologicznej spójności sieci Natura 2000;
  2. monitorowanie stanu ochrony, w szczególności ustalenie procedur i struktur monitorowania stanu ochrony;
  3. rozwój i realizacja planów działania na rzecz ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych;
  4. zwiększenie zasięgu sieci Natura 2000 na obszarach morskich;
  5. nabywanie gruntów pod następującymi warunkami:
   • nabycie to przyczyniłoby się do utrzymania lub przywrócenia integralności obszarów objętych siecią Natura 2000,
   • nabycie gruntu jest jedynym lub najbardziej efektywnym sposobem osiągnięcia pożądanego skutku w zakresie ochrony przyrody,
   • nabywany grunt jest długookresowo przeznaczony na wykorzystanie w sposób zgodny z celami szczegółowymi komponentu I „LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna", oraz
   • dane państwo członkowskie zapewnia długookresowe wyłączne przeznaczenie takich gruntów na cele związane z ochroną przyrody.

Harmonogram naboru na rok 2011

Szczegółowe informacje na temat programu LIFE+ można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.