Mojregion.eu - Mój region w Europie

7. Program Ramowy

Siódmy Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR) jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim na lata 2007-2013 w zakresie badań i rozwoju technologicznego.

7PR jest podstawowym instrumentem realizacji celu strategicznego jaki wyznaczyła w marcu 2000 roku w Lizbonie Rada Europejska, tj.: przekształcenie UE w najbardziej konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę na świecie, zdolną do zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego, stworzenia liczniejszych i lepszych miejsc pracy oraz zagwarantowania większej spójności społecznej. Trójkąt wiedzy, który tworzą edukacja, badania i innowacje, jest niezbędny do osiągnięcia tego celu.

Cele programu:

 • wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego,
 • zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach nauki,
 • wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii poprzez zapewnienie lepszej edukacji i szkoleń, łatwiejszego dostępu do potencjału i infrastruktury badawczej, wzrost uznania dla zawodu naukowca oraz zachęcenie badaczy do mobilności i rozwijania kariery naukowej,
 • zintensyfikowanie dialogu miedzy światem nauki i społeczeństwem w Europie celem zwiększenia społecznego zaufania do nauki,
 • wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej, finansowanej ze środków publicznych.

W 7PR mogą brać udział różne organizacje i osoby:

 • zespoły badawcze na uniwersytetach lub przy instytucjach badawczych;
 • przedsiębiorstwa mające zamiar wprowadzić innowacje;
 • małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP);
 • stowarzyszenia lub grupy MŚP;
 • administracja publiczna lub rządowa (lokalna, regionalna lub krajowa);
 • początkujący naukowcy (doktoranci);
 • doświadczeni naukowcy;
 • instytucje wspierające infrastruktury badawcze o międzynarodowym znaczeniu;
 • organizacje i naukowcy z państw trzecich;
 • organizacje międzynarodowe;
 • organizacje społeczne.

Powyższa lista jest jedynie orientacyjna, a nie wyczerpująca.

Zgodnie z ogólną zasadą 7PR jest otwarty dla uczestników z jakiegokolwiek państwa na świecie. Stosowane są różne procedury uczestnictwa i środki finansowania dla różnych grup państw.

Państwa członkowskie UE mają oczywiście zagwarantowane pierwszeństwo w dostępie do środków finansowania. Dokładnie takie same zasady jak w przypadku państw członkowskich stosowane są do państw stowarzyszonych w 7PR (państwa pokrywające część całkowitego budżetu 7PR).

Programy szczegółowe stanowią pięć głównych elementów tworzących 7PR:

 • Współpraca
 • Pomysły
 • Ludzie
 • Możliwości
 • Badania w dziedzinie energii jądrowej

WSPÓŁPRACA

Program ma na celu wspieranie ponadnarodowej współpracy naukowo-badawczej w wybranych dziesięciu obszarach tematycznych:

 • Zdrowie,
 • Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia,
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne,
 • Nanonauki, nanotechnolgie, materiały i nowe technologie produkcyjne,
 • Energia,
 • Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi),
 • Transport (łącznie z aeronautyką),
 • Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne,
 • Przestrzeń kosmiczna,
 • Bezpieczeństwo.

POMYSŁY

Program będzie wspierał badania znajdujące się na granicy wiedzy (frontier research) inicjowane przez naukowców we wszystkich dziedzinach nauki.


LUDZIE

Celem programu jest ilościowe i jakościowe wzmacnianie potencjału ludzkiego w zakresie badań i rozwoju technologicznego w Europie oraz zachęcanie do mobilności międzynarodowej i międzysektorowej.

MOŻLIWOŚCI

Program ma na celu wspieranie kluczowych aspektów europejskiego potencjału w zakresie badań, rozwoju technologicznego i innowacji takich, jak infrastruktury badawcze, regionalne klastry badawcze, rozwój pełnego potencjału badawczego we wspólnotowych regionach konwergencji i regionach najbardziej oddalonych, badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, problemy budowy społeczeństwa opartego na wiedzy, koordynacja polityki badawczej oraz horyzontalne działania w zakresie współpracy międzynarodowej.

BADANIA W DZIEDZINIE ENERGII JĄDROWEJ

Program badań jądrowych i działań szkoleniowych obejmować będzie badania, rozwój technologiczny, współpracę międzynarodową, rozpowszechnianie informacji technicznych i działania eksploatacyjne, a także szkolenia

Strona 7. Programu Ramowego

Komisja ogłasza zaproszenia do składania wniosków, konkursów, dla ekspertów i świadczenia usług zgodnie z wymogami ustanowionymi w poszczególnych programach szczegółowych i programach prac.

Informacje o aktualnych konkursach