Mojregion.eu - Mój region w Europie

Rewitalizacja w funduszach unijnych

Rewitalizacja miast województwa kujawsko-pomorskiego jest jednym z kierunków działań Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2020. Wsparcie tego procesu wskazane zostało wśród priorytetów polityki miejskiej samorządu województwa, obejmującej przedsięwzięcia komplementarne względem przedsięwzięć podejmowanych przez samorządy miast.

Wobec powyższego, celem ożywienia społeczno-gospodarczego oraz odnowy infrastrukturalnej i architektoniczno-urbanistycznej zdegradowanych części miast, terenów i obiektów poprzemysłowych i powojskowych, zaprogramowano oś 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Więcej informacji:

Rewitalizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013