Mojregion.eu - Mój region w Europie

Publikacje

Publikacje

Dobre praktyki wielkich miast, red. M. Starkowska, Warszawa, Unia Metropolii Polskich, 2010

Gehl J., Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Kraków, Wydawnictwo RAM, 2009

Heller C. A., Rewitalizacja obszarów miejskich. Praktyczny przewodnik: jak opracować lokalny plan rozwoju?

Herbst K., Społeczny sens rewitalizacji, 2008

Planowanie i realizacja przedsięwzięć urbanistycznych, pod red. P. Lorensa i J. Martyniuk-Pęczek, seria: Miasto Metropolia Region, Gdańsk, Akapit-DTP, 2011

Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, Warszawa, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, 2003

Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, pod red. P. Lorensa i J. Martyniuk-Pęczek, seria: Miasto Metropolia Region, Gdańsk, Wydawnictwo Urbanista, 2010

Problemy Rozwoju Miast, Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, Rok VII, Zeszyt nr 3/2010, Kraków, 2010 - zeszyt poświęcony problemom rewitalizacji, będący efektem I Kongresu Rewitalizacji Miast Polskich 2010

Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy, folder wydany przez Urząd Miasta Bydgoszczy

Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki regionu, pod red. Z. Babińskiego, Tom I, Bydgoszcz, Wydawnictwo Logo, 2008

Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki regionu, pod red. Z. Babińskiego, Tom III, Bydgoszcz, Wydawnictwo BDW Margrafsen s.c., 2009

Rewitalizacja miast polskich, 12-tomowa publikacja Instytutu Rozwoju Miast:
Tom 1, Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, praca zbiorowa pod red. R. Guzika
Tom 2, Rewitalizacja we Francji - zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych w miastach, K. Skalski
Tom 3, Rewitalizacja miast w Niemczech, praca zbiorowa pod red. M. Bryxa i A. Jadach-Sepioło
Tom 4, Przestrzenne aspekty rewitalizacji - śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, praca zbiorowa pod red. W. Jarczewskiego
Tom 5, Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, praca zbiorowa pod red. A. Zborowskiego
Tom 6, Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją, praca zbiorowa pod red. W. Rydzika
Tom 7, Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji, praca zbiorowa pod red. M. Bryxa
Tom 8, Rewitalizacja miast polskich - diagnoza, praca zbiorowa pod red. Z. Ziobrowskiego i W. Jarczewskiego
Tom 9, Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, praca zbiorowa pod red. Z. Ziobrowskiego
Tom 10, Model rewitalizacji miast, K. Janas, W. Jarczewski, W. Wańkowicz
Tom 11, System monitorowania rewitalizacji, W. Jarczewski, J. Jeżak
Tom 12, Przykłady rewitalizacji miast, praca zbiorowa pod red. A. Muzioł-Węcławowicz
Podsumowanie projektu

Słysz K., Zgud K., Pawłowska K., System monitorowania gospodarki przestrzennej jako narzędzie zintegrowanego planowania rozwoju miast w duchu idei Karty Lipskiej. Poradnik, Kraków, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, 2011

Temat rzeka. Rewitalizacja rzek miejskich: przewodnik praktyczny, pod red. K. Lange i S. Nissen, publikacja przygotowana w ramach projektu Reuris, 2012

Tereny zdegradowane. Podręcznik, 2006

Urbanista, Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia, pod red. P. Lorensa, Tom 10, Warszawa, 2007

Wańkowicz W., Rewitalizacja i planowanie przestrzenne stref społecznie wykluczonych. Poradnik (skrót), Kraków, Instytut Rozwoju Miast, 2011

Wybrane teorie współczesnej urbanistyki, pod red. P. Lorensa i I. Mironowicz, seria: Miasto Metropolia Region, Gdańsk, Wydawnictwo Urbanista, 2013

Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, pod red. P. Lorensa i J. Martyniuk-Pęczek, seria: Miasto Metropolia Region, Gdańsk, Wydawnictwo Urbanista, 2009

Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców (w kontekście perspektywy finansowej 2014-2020), Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013 – materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Głównym Urzędem Statystycznym 1 marca 2013

Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast, pod red. P. Lorensa i J. Martyniuk-Pęczek, seria: Miasto Metropolia Region, Gdańsk, Wydawnictwo Urbanista, 2010

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych, dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2009 r., Ministerstwo Gospodarki, sierpień 2009

Zasoby przyrodnicze i kulturowe drogi wodnej Wisła-Odra, pod red. D. Szumińskiej, Tom II, Bydgoszcz, Wydawnictwo Logo, 2008

Artykuły

Symbioza światła i architektury. Iluminacje obiektów architektonicznych, dr arch. Grażyna Czora, Przegląd Komunalny Nr 10/2010 (229)

Brzydko jak w Tatrach, Grzegorz Sroczyński, Gazeta Wyborcza - Duży Format, 8.08.2010

Miasta są dla ludzi, nie dla słoni, rozmowa z duńskim urbanistą Janem Gehlem, Gazeta Wyborcza, 18.03.2010

Polskie miasta marnują swoją szansę, w rozmowie z Jakubem Głazem mówi dr Andreas Billert - historyk sztuki, znany w Niemczech specjalista w dziedzinie rewitalizacji miast, urodzony w Toruniu, mieszkający w Poznaniu, Gazeta Wyborcza Poznań, 16.06.2006