Mojregion.eu - Mój region w Europie

Region Morza Bałtyckiego

Program BSR kontynuuje logikę dwóch poprzednich programów transnarodowych - Interreg IIC (1997-1999) i Interreg IIIB (2000-2006), lecz stanowi nowy etap współpracy transnarodowej na tym obszarze.

Proces wzajemnego czerpania wiedzy, który rozpoczął się od wymiany doświadczeń w dziedzinie planowania przestrzennego i rozwoju, w ramach którego wspólnie opracowano różne analizy, plany działania i strategie, w tym okresie będzie zmierzać do przedstawienia profilu i tożsamości Regionu Morza Bałtyckiego w kontekście wyzwań wynikających ze strategii Unii Europejskiej, przyjętych w Lizbonie i Gotheborgu. Celem strategicznym Programu jest: "Zwiększenie konkurencyjności Regionu Morza Bałtyckiego, jego terytorialnej spójności i zrównoważonego rozwoju poprzez połączenie potencjałów ponad granicami administracyjnymi".

Zasięg terytorialny Programu.W Programie Region Morza Bałtyckiego we współpracę zaangażowanych jest 11 krajów, przy czym obszar kwalifikowalny do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego obejmuje: całe terytorium Danii, Estonii, Finlandii, Łotwy, Litwy, Polski i Szwecji, oraz niemieckie landy: Berlin, Brandenburgia, Hamburg, Brema, Meklemburgia/Pomorze Przednie, Szlezwik Holsztyn i Dolna Saksonia (tylko obszar Lüneburga należący do NUTS II). W Krajach Partnerskich obszar kwalifikowany obejmuje: całe terytorium Białorusi, Norwegii, w Federacji Rosyjskiej: Sankt Petersburg i obwody: leningradzki, kaliningradzki, murmański, nowogrodzki i pskowski oraz Republikę Karelii. W przypadku projektów dotyczących regionu Morza Barentsa

PRIORYTETY PROGRAMU

Priorytet 1. Krzewienie innowacyjności w Regionie Morza Bałtyckiego

Priorytet 2. Poprawa dostępności zewnętrznej i wewnętrznej

Priorytet 3. Zarządzanie Morzem Bałtyckim jako wspólnym zasobem

Priorytet 4. Promowanie atrakcyjności i konkurencyjności miast i regionów

BUDŻET PROGRAMU
Program BSR będzie finansowany ze środków:
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- budżetu Norwegii- Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa
W okresie 2007-2013 całkowity budżet EFRR dla programu BSR wynosi 208 mln euro, ponadto środki Norwegii to 6 mln euro.
Źródłem finansowania udziału partnerów rosyjskich i białoruskich w projektach realizowanych w ramach programu BSR są środki Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa tj. 22,6 mln euro. Łącznie środki na program BSR w 7 letniej perspektywie wynosić będą ok. 236,6 mln euro.Wkład strony polskiej w Program na lata 2007-2013 wynosi ok. 47,7 mln euro.

Poziom współfinansowania
Ze środków EFRR polscy partnerzy (tak, jak partnerzy z nowych krajów członkowskich) mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wysokość dofinansowania z EFRR dla starych krajów członkowskich wynosi do 75% oraz do 50% w przypadku Norwegii.Potencjalnymi beneficjentami programu są: - władze publiczne (centralne, regionalne i lokalne i ich związki), - instytucje badawcze i szkoleniowe, - fundacje, - organizacje pozarządowe oraz instytucje typu non-profit.
Jednostki te powinny posiadać osobowość prawną. Z możliwości ubiegania się o środki w programie wykluczone są podmioty o charakterze gospodarczym i komercyjnym.