Mojregion.eu - Mój region w Europie

Defris

Defris to projekt realizowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2004-2007, w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG III B Region Morza Bałtyckiego. Zgodnie z założeniami programu działania projektu skupiały się przede wszystkim na wzmacnianiu regionów średniej wielkości, o mniejszej dynamice rozwoju, starających się dorównać silnym obszarom metropolitalnym.

Akronim Defris (Development of First Division Regions) oznacza rozwój regionów „pierwszej ligi". Właśnie w porównaniu z dużymi i silnie rozwijającymi się „ekstraligowymi", europejskimi ośrodkami metropolitalnymi, regiony uczestniczące w projekcie postrzegane są jako mniej dynamiczne, czy też słabiej rozwinięte.

Zadaniem uczestników przedsięwzięcia jest ścisła współpraca w obszarze różnych aspektów planowania przestrzennego w ujęciu regionalnym oraz opracowanie zbliżonych tematycznie planistycznych projektów pilotażowych, prowadzących do zwiększenia konkurencyjności regionów oraz podwyższenia standardu życia mieszkańców. Prace projektowe dotyczą zarówno poziomu regionalnego, jak również odnoszą się do tematyki rozwoju miast i terenów wiejskich.Przykładowy obraz

W projekcie uczestniczyli:

1. Rada Rozwoju Regionalnego Östergötland ze Szwecji (Partner Wiodący)
2. Rada Regionalna Centralnej Finlandii
3. Rada Regionalna Pohjois-Savo (Finlandia)
4. Rada Regionu Kowieńskiego (Litwa)
5. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Przystąpienie do projektu pierwotnie związane było z koniecznością sporządzenia przez Samorząd Województwa planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Bydgoszczy i Torunia. W toku prac projektowych Województwo ostatecznie opracowało trzy projekty strategiczne pełniące funkcję zarówno stref rozwojowych regionu (tzw. biegunów wzrostu), jak też funkcję wspomagającą, aktywizującą obszary sąsiednie bądź peryferyjne, o znaczącym potencjale społeczno-gospodarczym. Projekty te były przedmiotem szczegółowej i kilkupłaszczyznowej współpracy pomiędzy regionami partnerskimi. Wybrane projekty charakteryzują się różną specyfiką i celami rozwoju:

1. Bydgosko-Toruński Obszar Metropolitalny jako strefa rozwoju. Zrealizowanym celem projektu była diagnoza uwarunkowań społeczno-gospodarczych oraz komunikacyjnych stanowiąca podstawę do wyznaczania celów i kierunków rozwoju. Opracowanie zostało wykorzystane jako część planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.

2. Kształtowanie funkcji Włocławka jako regionalnego ośrodka rozwoju. Projekt pozwolił na kompleksową analizę funkcji Włocławka jako ośrodka subregionalnego wraz z identyfikacją przestrzennego zakresu i charakteru interakcji miasta z obszarami otaczającymi. Studium zasygnalizowało także kierunki rozwoju miasta, w tym zwłaszcza dotyczące poprawy jego funkcjonowania jako dużego ośrodka usługowego.

3. Koncepcja ekonomicznego rozwoju obszaru Doliny Noteci. W projekcie dokonano wieloaspektowej analizy rozległej i zróżnicowanej południowo-zachodniej części województwa, mającej na celu rozpoznanie możliwości jej aktywizacji gospodarczej na bazie zasobów wodnych - rzeki Noteci jako drogi wodnej i szlaku turystycznego.

Rezultaty prac zostały szeroko rozpowszechniane wśród instytucji sektora publicznego i prywatnego na poziomie lokalnym, regionalnym, i krajowym.

Całkowity budżet projektu wynosi 1326 tys. euro, natomiast poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego szacowany jest na 803 tys. euro.