Mojregion.eu - Mój region w Europie

ADEP

Projekt ADEP (Rozwijanie, eksperymentowanie i utrwalanie innowacyjnych czynników wspierania terytoriów) realizowany był przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w latach 2004-2007, w ramach Inicjatywy Wspólnoty INTERREG III C Południe.

Projekt przyczynił się do realizacji priorytetowego celu województwa kujawsko-pomorskiego, jakim jest poprawa konkurencyjności regionu i podniesienie poziomu życia jego mieszkańców. ADEP stworzył praktyczne możliwości nawiązania i rozwinięcia współpracy międzyregionalnej dla stymulowania rozwoju regionu poprzez rozwój produktu regionalnego, wsparcia planów na rzecz zatrudnienia na obszarach wiejskich oraz wykorzystania dziedzictwa kulturowego i historycznego dla rozwoju lokalnego.

W wymiarze krajowym i wspólnotowym korzyści te można określić jako zwiększenie szans i wsparcie osiągnięcia celów Europejskiej Strategii Zatrudnienia, poprawa spójności społeczno-gospodarczej Wspólnoty oraz rozwój zdolności społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych różnych regionów Europy do podejmowania wspólnych działań.

Partnerstwo projektu obejmowało siedem europejskich regionów:

 • Pohjois - Suomi (Finlandia)
 • Kujawsko-Pomorskie (Polska)
 • Podkarpackie (Polska)
 • Toscana (Włochy)
 • Midi-Pyrénées (Francja)
 • Navarra (Hiszpania)
 • BMW (Border, Midland, Western, Irlandia)

Konstrukcja projektu opierała się na trzech komponentach:

 • Faza strategii (rok 2004), która pozwalała na wypracowanie całokształtu wspólnych działań i uruchomienie wezwań do składania podprojektów.
 • Eksperymentowanie czyli realizacja podprojektów na obszarach podregionów nakładających się działań wsparcia dla rozwoju.
 • Faza podsumowująca, która pozwoliła regionom wprowadzić do ich polityk rozwoju narzędzia i cele wynikające z eksperymentowania i zorganizować środki i wytyczne w celu ich utrwalenia.

W czasie trwania projektu zrealizowano trzy praktyczne podprojekty:

 • Bogactwo kulturowe regionu inspiracją rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim - realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego PARTNER z Bydgoszczy.

Głównym celem podprojektu było nadanie wartości dodanej produktom lokalnym ściśle związanym z danym terenem, w oparciu o lokalną historię, kulturę i tradycję poprzez działania związane z upowszechnieniem idei produktów regionalnych, szkolenia i konsultacje dotyczące produkcji i komercjalizacji produktów o charakterze tradycyjnym i regionalnym, opracowane materiały promocyjne, interaktywną bazę danych, wnioski o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych, a także badania marketingowe i biznes plany dla wybranych produktów.

 • Zacznijmy od tego, co posiadamy... - Nowe metody wykorzystania lokalnych zasobów - realizowany przez Stowarzyszenie Partnerstwo Powiatu Inowrocławskiego.

Podprojekt zrealizowany został na terenie powiatów nakielskiego i inowrocławskiego. Przygotowano przykładowy Lokalny Plan Działań na rzecz Rozwoju Zatrudnienia wskazujący potencjalne miejsca pracy i konieczne działania dla ich uruchomienia w powiecie inowrocławskim, raporty o stanie zasobów lokalnych powiatu nakielskiego pod kątem wykorzystania i tworzenia nowych miejsc pracy w organizacjach społecznych, opracowano i przeprowadzono praktycznie produkt turystyczny wsi Łojewo „Park Rozrywki - Kraina Słowian".

 • Znaki Europy - dziedzictwo kulturowe i historyczne - realizowany przez Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy na terenie trzech gmin: Chełmży, Mogilna i Sępólna Krajeńskiego.

Głównym celem było przygotowanie szlaku turystycznego „Znaki Europy" wykorzystującego dziedzictwo kulturowe i historyczne oraz połączenie ofert usług sektora turystycznego w jednym produkcie (wspólne logo, certyfikacja usług, modele promocyjne, marketing usług, kompleksowość oferty, strategia działania).