Mojregion.eu - Mój region w Europie

RECOMMEND

RECOMMEND - Rozwój ekoinnowacji w oparciu o zarządzanie środowiskowe w regionach

Program INTTERREG IVC

Projekt inicjatyw regionalnych

Priorytet 1:Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy

Podtemat: Przedsiębiorczość i MŚP

Projekt RECOMMEND, z udziałem 11 partnerów z 8 krajów europejskich, skupia się na budowie regionalnych sieci instytucji, które wymienią doświadczenia nt. prowadzonej polityki oraz zaplanują działania w celu rozwijania systemów zarządzania środowiskowego, jako dźwigni dla ekoinnowacji. Dalsza rozbudowa sieci współpracy znacząco przyspieszy adaptację zdobytych praktyk i określi sposoby wspierania nowej grupy docelowej.

Zadaniem projektu jest przekonanie i zmotywowanie lokalnych przedsiębiorców i władze publiczne do podjęcia działań na rzecz wdrażania systemów zarządzania środowiskowego jako instrumentu dla rozwoju innowacji i efektywności ekologicznej.

W ramach projektu partnerzy wymienią wiedzę oraz spróbują zaadaptować w swoich środowiskach regionalnych użyteczne metody czy instrumenty takie, jak np. platforma skupiająca specjalistów zarządzania środowiskowego, schematy eko-voucherów i inne.

Dwa podstawowe cele projektu to:

1.      Zwiększenie zaangażowania regionów w kwestie zarządzania środowiskowego, podnoszącego efektywność ekologiczną indywidualnych interesariuszy. Zaangażowanie powinno przejawiać się w tworzeniu atrakcyjnych instrumentów i schematów wsparcia dla grup docelowych (MŚP, instytucje publiczne) aby efektywniej wykorzystywać schematy eko-zarządzania i wdrażać rozwiązania innowacyjne.

2.      Tworzenie i wzajemne powiązania „regionalnych ram zarządzania środowiskowego i eko-innowacji".  Poprzez zaangażowanie stosownych interesariuszy oraz wymianę doświadczeń w ramach istniejących sieci regionalnych, projekt przyczyni się do zwiększenia świadomości nt. zrównoważonego rozwoju w instytucjach i firmach z regionu.    

W projekcie RECOMMEND przewidziano 5 etapów wdrażania:

1.      Analiza uwarunkowań w zakresie regionalnego zarządzania środowiskowego i eko-innowacji - wymiana dobrych praktyk na poziomie polityk regionalnych

2.      Identyfikacja użytecznych instrumentów w celu promowania i wdrażania systemów zarządzania środowiskowego w regionie- wymiana dobrych praktyk opartych na  metodologii wdrażania w regionie

3.      Opracowanie nowego podejścia i metodologii dla promowania systemów zarządzania środowiskowego jako instrumentu dla rozwoju eko-innowacji w regionie

4.      Wdrażanie regionalnych projektów pilotażowych / wizyty studyjne

5.      Przygotowanie Regionalnego planu wdrażania (RIP)

Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu 2012 r.

Zapraszamy na stronę internetową projektu - www.recommendproject.eu

Na stronie znajdziecie Państwo opis dobrych praktyk oraz informację prasową w języku polskim.