Mojregion.eu - Mój region w Europie

Making Knowledge Work

Okres realizacji: 11.2009 - 11.2011 (24 miesiące)

Projekt tworzy konsorcjum 12 regionów oraz sieć ERRIN, z 10 krajów Europy, które zmierzają do poprawy swojej zdolności innowacyjnej. Wszyscy partnerzy są zgodni, że nawet najlepsze badania nie zawsze znajdą drogę do skutecznego wprowadzania innowacyjnych produktów i usług na rynek. Dlatego niezbędne jest uwzględnienie tego procesu w kreowaniu polityki regionalnej, gdzie władze samorządowe uzupełniają lukę we współpracy pomiędzy sektorem badawczo-naukowym a przedsiębiorstwami.

Zadaniem projektu jest zebranie i wykorzystanie przez poszczególnych partnerów w regionach dobrych praktyk opartych na modelu „potrójnej heliksy", a więc współpracy świata nauki, biznesu i sektora publicznego, w celu wdrażania innowacji. Będą to w szczególności:

- zebranie i waloryzacja dotychczas niewykorzystanych pomysłów i patentów pochodzących z uniwersytetów i większych firm,

- praktyki powodujące skomunikowanie usługodawców (ośrodki badawczo-naukowe) z potencjalnymi klientami,

- stymulacja innowacyjności wśród sektora publicznego poprzez stosowanie zamówień na produkty i usługi innowacyjne,

- zwiększanie dostępności i przystępowanie do kapitałów zalążkowych (seed capital),

- strategie dotyczące własności intelektualnej i patentów (IPR).

Powyższe zadania, zaadaptowane przez poszczególnych partnerów projektu w Planach Działania w postaci określonych szczegółowo obszarów tematycznych, wdrożone zostaną w programach Celu 1, w tym przede wszystkim RPO i POKL.

Udział sieci ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) umożliwi pozyskanie pokaźnej wiedzy ekspertów z całej Europy oraz zagwarantuje upowszechnienie rezultatów projektu wśród członków sieci (ponad 70 regionów). Dodatkowo dobre praktyki przekazane zostaną podczas wizyt studyjnych projektu (Fact Finding Missions), także przez ekspertów z KE (w przypadku zakwalifikowania do Fast Track) co umożliwi zbadanie możliwości transferu doświadczeń do regionów, a także przekazanie wiedzy gospodarzom spotkań. Oprócz spotkań na poziomie międzynarodowym partnerzy zorganizują własne seminaria i konsultacje z przedstawicielami Instytucji Zarządzających oraz decydentami regionalnymi i lokalnymi.

Województwo Kujawsko-Pomorskie obecnie uczestniczy w projekcie RAPIDE, którego działania będą uzupełniane poprzez planowany projekt MKW. Podobnie jak MKW, RAPIDE jest projektem kapitalizacji, zakwalifikowanym do Szybkiej Ścieżki, tak więc obecne doświadczenia z pewnością pomogą jeszcze lepiej wykorzystać możliwość współpracy, co przełoży się na konkretne efekty w postaci projektów Celu 1.