Mojregion.eu - Mój region w Europie

CERREC

CERREC – Europejskie centra napraw i ponownego wykorzystania odpadów

Województwo Kujawsko-Pomorskie uczestniczy jako partner w projekcie CERREC (Europejskie centra napraw i ponownego wykorzystania odpadów) we współpracy z 8 instytucjami partnerskimi, w ramach Programu dla Europy Środkowej.

CERREC to projekt którego głównym celem są działania na rzecz ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, które trafiają na składowiska m.in. poprzez zwiększenie zdolności do ich odzysku i recyklingu. W latach 2011-2014 instytucje z 7 krajów Europy Środkowej wspólnie opracują m.in. koncepcje budowy sieci centrów napraw i ponownego wykorzystania odpadów, modele zarządzania jakością oraz procesy akredytacji, zbudują internetową platformę wymiany dobrych praktyk oraz wdrożą projekty pilotażowe w wybranych regionach w celu przetestowania funkcjonowania centrów.
Kluczowym elementem projektu będzie maksymalne zaangażowanie na każdym etapie przedsięwzięcia osób i instytucji specjalizujących się w obszarze gospodarki odpadami, w tym władz regionalnych i lokalnych.

Założenia i cele projektu CERREC wprost wynikają z Dyrektywy Ramowej o Odpadach z 2008 r. (2008/98/EC). Zapisano w niej obowiązek sporządzania przez państwa członkowskie programów zapobiegania powstawaniu odpadów, które mogą być elementem planów gospodarki odpadami. Zapobieganie zostało zdefiniowane jako środki, które są podejmowane, zanim substancja, materiał lub produkt staną się odpadem, aby zredukować: ilość odpadów, włączając w to ponowne użycie produktów lub wydłużenie czasu użycia produktów, ograniczając przy tym negatywne oddziaływanie wytworzonych odpadów na środowisko lub zdrowie ludzi albo zawartość substancji niebezpiecznych w materiałach i produktach.

W ramach realizacji projektu CERREC Województwo Kujawsko-Pomorskie planuje przeprowadzić m.in. następujące działania:

  1. analiza stanu prawnego dot. gospodarowania odpadami z uwzględnieniem założeń realizacji projektu CERREC,
  2. analiza stanu gospodarki odpadami, ocena ilości odpadów, prognozowanie zmian w tym zakresie,
  3. przygotowanie metodologii oraz koncepcji zagospodarowania i ponownego wykorzystania produktów oraz odpadów,
  4. przygotowanie i ujęcie w aktualizowanym Programie ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego założeń i zapisów Dyrektywy Ramowej o Odpadach z 2008., w szczególności informacji o aspektach ponownego wykorzystania czy przetworzenia odpadów,
  5. określenie i wdrożenie działań zmierzających do przygotowania odpadów do ponownego użycia,
  6. zaangażowanie partnerów zewnętrznych w realizacje założeń Dyrektywy Ramowej o Odpadach z 2008 r.,
  7. stworzenie programu pilotażowego mającego na celu uświadomienie społeczności regionu w zakresie selektywnej zbiórki odpadów umożliwiającej osiągnięcia najwyższych możliwych poziomów ponownego użycia odpadów,
  8. przygotowanie założeń budowy, utrzymania i eksploatacji centrów napraw i ponownego wykorzystania produktów z określeniem efektów w postaci stworzenia dodatkowych miejsc pracy oraz ograniczenia ilości składowanych odpadów,
  9. opracowanie systemu monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów projektu.

Informacje nt. projektu można znaleźć również na stronie internetowej www.cerrec.eu