Mojregion.eu - Mój region w Europie

Litwa-Polska-Rosja

Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) stanowi inicjatywę Komisji Europejskiej, której zasadniczym celem jest rozwój współpracy pomiędzy Unią Europejską a państwami partnerskimi spoza UE poprzez zapewnienie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju regionalnego.

Na ten cel przeznaczonych zostało 132,13 mln euro, co umożliwi udzielanie pomocy finansowej państwom objętym Europejską Polityką Sąsiedztwa m.in. Białorusi, Ukrainie, a także Federacji Rosyjskiej. Europejski Instrument Partnerstwa i Sąsiedztwa (EISP) będzie wdrażany m.in. za pomocą programów współpracy transgranicznej. W nowej perspektywie finansowej Polska będzie jednocześnie uczestniczyła i zarządzała dwoma programami w ramach Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa:

 • Polska-Białoruś-Ukraina
 • Polska-Litwa-Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki)

Beneficjenci z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które znajduje się w dodatkowym obszarze wsparcia, mogą uczestniczyć w Programie Polska-Litwa-Federacja Rosyjska.

Zasięg terytorialny Programu obejmie podregiony na poziomie NUTS III:

 • po stronie polskiej: podregiony białostocko-suwalski, łomżyński, ełcki, olsztyński, elbląski, Gdańsk-Gdynia-Sopot, gdański, słupski, bydgoski, toruńsko-włocławski, ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki;
 • po stronie litewskiej: Marijampole, Taurage, Kłajpeda, Alytus, Kaunas, Telsiu, Siauliu;
 • po stronie rosyjskiej: Obwód Kaliningradzki.

Priorytety programu:

Priorytet 1. Współpraca i rozwój w dziedzinie potencjału ekonomicznego i środowiskowego.
Działanie 1.1. Komunikacja i transport.
Działanie 1.2. Zrównoważone wykorzystanie środowiska.
Działanie 1.3. Turystyka.
Działanie 1.4. Rozwój przedsiębiorczości.
Priorytet 2. Kontakty międzyludzkie i instytucjonalne.
Działanie 2.1. Edukacja.
Działanie 2.2. Inicjatywy społeczności lokalnych.
Działanie 2.3. Wdrażanie zasad dobrego rządzenia.
Priorytet 3. Pomoc techniczna.


Potencjalni beneficjenci:

 • instytucje państwowe, władze administracyjne lub władze lokalne,
 • organizacje pozarządowe,
 • organizacje reprezentujące mniejszości narodowe lub etniczne,
 • grupy zawodowe i grupy inicjatyw lokalnych
 • spółdzielnie, związki zawodowe, organizacje reprezentujące interesy gospodarcze i społeczne,
 • organizacje lokalne (w tym sieci) zaangażowane w zdecentralizowaną regionalną współpracę i integrację,
 • organizacje edukacyjne, kulturalne, badawcze i naukowe,
 • szkoły wyższe,
 • kościoły oraz stowarzyszenia i wspólnoty religijne,
 • stowarzyszenia transgraniczne, stowarzyszenia pozarządowe oraz niezależne fundacje.

Budżet Programu to 132,13 mln euro.

Obszar Programu Polska-Litwa-Rosja