Mojregion.eu - Mój region w Europie

INTERREG IVC

Program INTERREG IVC jest realizowany w ramach celu Europejskiej Współpracy Terytorialnej wspieranej w zgodzie z założeniami polityki Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013.

Ogólnym celem Programu INTERREG IVC, skupiającego się również na współpracy międzyregionalnej, jest poprawa skuteczność polityki rozwoju regionalnego w obszarach: innowacji, gospodarki opartej na wiedzy, ochrony środowiska i zapobiegania ryzyku, a także wkład w unowocześnianie gospodarki oraz wzrost konkurencyjności w Europie. Cel ten należy realizować poprzez wyminę, współdzielenie oraz transfer doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk. Promując ogólnoeuropejską współpracę, INTERREG IVC wspiera władze regionalne i lokalne w postrzeganiu współpracy międzyregionalnej jako środka rozwoju poprzez dostęp do doświadczeń innych.

Obszarem współpracy w ramach INTERREG IVC jest całe terytorium Unii Europejskiej obejmujące 27 Państw Członkowskich, w tym prowincjonalne oraz najbardziej oddalone obszary. Ponadto, pełnoprawnymi i mile widzianymi uczestnikami Programu są podmioty z Norwegii i Szwajcarii. Partnerzy z pozostałych krajów mogą uczestniczyć w programie na własny koszt.


Finansowanie programu

Program INTERREG IVC jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Na współfinansowanie europejskich partnerów projektów przeznaczone zostanie 302 miliony euro. Partnerzy z Norwegii i Szwajcarii będą współfinansowanie przez fundusze krajowe w danych państwach.

Priorytety programu

Program opiera się na dwóch priorytetach tematycznych powiązanych z agendami z Lizbony i Gothenburga.

Priorytet 1: Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy- innowacje, badania i rozwój technologii;

- przedsiębiorczość i MSP;
- społeczeństwo informacyjne;
- zatrudnienie, kapitał ludzki i edukacja.

Priorytet 2: Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku

- ryzyko naturalne i technologiczne (w tym zmiany klimatyczne);
- gospodarka wodna;
- gospodarka odpadami;
- różnorodność biologiczna i zachowanie dziedzictwa naturalnego (w tym jakości powietrzaatmosferycznego);
- energia i zrównoważony transport;
- dziedzictwo kulturowe i krajobraz.

W ramach Programu INTERREG IVC wspierane są następujące rodzaje interwencji:

Projekty inicjatyw regionalnych (Typ 1) - wymiana doświadczeń, identyfikacja analiza, rozpowszechnianie dobrych praktyk

- wkład EFRR: do 500 000 euro do 5 milionów euro
- podstawowa i średnia intensywność współpracy
- od 8 do 20 partnerów
- czas trwania: zalecany 36 miesięcy

mini-programy
- zakładają realizację podprojektów
- od 3 do 20 partnerów i max. 12 podprojektów
- czas trwania: do 48 miesięcy

Projekty Kapitalizacji (Typ 2), w tym Projekty Szybkiej Ścieżki - transfer dobrych praktyk w zakresie rozwoju regionalnego w ramach głównych programów Funduszy Strukturalnych

- liczba partnerów: brak szczególnych wymagań, jednak zaleca się aby przynajmniej 6 i max. 10 krajów było reprezentowanych w partnerstwie
- czas trwania:: zalecany do 24 miesięcy
- wkład EFRR: od 300 000 euro do 3 milionów euro.

Przykłady działań charakterystycznych dla współpracy międzyregionalnej:

  • seminaria tematyczne
  • wizyty studyjne
  • wymiany pracowników
  • konferencje
  • witryny internetowe, biuletyny, broszury
  • podręczniki dobrych praktyk
  • eksperymenty pilotażowe
  • rozwój narzędzi polityki regionalnej
  • opracowanie podprojektów.

Poniżej zamieszczamy praktyczne informacje dla beneficjentów planujących złożenie wniosku aplikacyjnego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C.

Plik do pobrania

Obszar Programu INTERREG IV C