Mojregion.eu - Mój region w Europie

Dofinansowanie polskich instytucji w ramach Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego

Polskie instytucje planujące udział w projektach wpisujących się w cele i założenia Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) mogą ubiegać się o dofinansowanie fazy przygotowawczej. 

Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego ma na celu wzmocnienie współpracy w regionie Morza Bałtyckiego przez wspólną realizację kilku inicjatyw w zakresie m.in. wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju. W ramach Strategii zostały wyznaczone trzy cele: ochrona morza, usprawnienie współpracy w regionie
(w obszarach: transport, energia i przestępczość) oraz wzrost zamożności regionu.
W realizacji Strategii uczestniczy 8 państw, w tym Polska (więcej informacji: http://www.balticsea-region-strategy.eu/).

 

Polskie instytucje mają możliwość uzyskania dofinansowania w ramach Strategii z trzech źródeł:

  • W mechanizmie Seed Money Facility, przeznaczonym na realizację projektów przygotowawczych, dostępne są środki w wysokości około 667 000 euro (możliwość sfinansowania 16 projektów), od sierpnia 2014.

Pod uwagę będą brane przede wszystkim wnioski projektowe powiązane z projektami flagowymi w ramach SUERMB.

  • Mając kontakty z partnerami szwedzkimi warto zwrócić uwagę na możliwość sfinansowania działań przygotowawczych do późniejszego projektu ze środków Instytutu Szwedzkiego. Można z nich skorzystać, jeśli służą nawiązywaniu nowej lub rozwojowi istniejącej współpracy pomiędzy instytucjami szwedzkimi i partnerami
    z Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Rosji, Ukrainy i Białorusi (w niektórych przypadkach także z Mołdawii i Gruzji).

Projekty muszą stworzyć warunki dla trwałej współpracy w regionie Morza Bałtyckiego. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości od 100 000 do 440 000 koron szwedzkich. Partnerami wiodącymi projektów muszą być instytucje szwedzkie. Najbliższy nabór wniosków rozpocznie się w kwietniu 2014 r.

W projekcie mogą wziąć udział: władze lokalne i regionalne, agencje rządowe, instytucje szkolnictwa wyższego, instytuty badawcze, organizacje handlu i biznesu, spółki, organizacje pozarządowe  oraz organizacje międzyrządowe.

  • Instrument Wsparcia Rady Państw Morza Bałtyckiego (utworzony podczas 9. Szczytu PMB) współfinansuje przygotowanie i wdrażanie projektów współpracy makroregionalnej w regionie Morza Bałtyckiego

Projekty mają zmierzać do powstania trwałych struktur współpracy partnerskiej.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 50 000 euro. Termin składania wniosków upływa 1 kwietnia 2014 roku.

Projekty powinny dotyczyć:

  • środowiska: zmian klimatu, zrównoważonego rozwoju i innowacji,
  • rozwoju gospodarczego: wsparcia innowacji, konkurencyjności, przedsiębiorczości,
  • transportu i logistyki w kontekście rynku pracy,
  • energii: bezpieczeństwa energetycznego, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz wpływu energetyki na środowisko,
  • edukacji i kultury, ochrony cywilnej: np. zwalczania handlu ludźmi, ochrony praw dzieci, kontaktów międzyludzkich.

 

Podręcznik składania wniosku: http://www.cbss.org/wp-content/uploads/2013/03/2-PSF-Manual-Revised.pdf

 

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

http://www.cbss.org/project-support-facility/

https://eng.si.se/areas-of-operation/scholarships-and-grants/baltic-region-seed-funding-grants/

http://seed.eusbsr.eu/

 

Źródło:

http://www.ewt.gov.pl/Wiadomosci/Strony/Dofinansowanie_projektow_wspolpracy_w_Regionie_Morza_Baltyckiego.aspx

Opublikowano: 2014-03-21 przez Dorota Olga Olszewska ostatnia aktualizacja: 2014-03-21

Wróć