Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Programy UE

Budżet Unii Europejskiej na lata 2007-2013 wynosi 864.3 mld euro. Jest w nim wiele pozycji, które z punktu widzenia samorządów terytorialnych, placówek naukowych, instytucji kultury, jednostek służby zdrowia są bardzo istotne. Wspierają one bowiem badania i rozwój, kulturę, media, edukację czy szkolnictwo wyższe, młodzież oraz społeczeństwo obywatelskie. Instrumentem realizacji budżetu UE są programy łączące polityczne cele Unii z finansowym wsparciem ich realizacji. Każdy program ma określone cele, czas trwania i budżet.
 

Poniżej znajduje się opis najważniejszych programów oraz inicjatyw Unii Europejskiej z ich budżetem i najważniejszymi celami:


•    VII Program Ramowy/ Seventh Research Framework Programme (2007 - 2013)

Sample Image  Budżet: 54mld 582. mln euro

  Jednym z najważniejszych celów Wspólnoty jest wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej przemysłu europejskiego, a przez to zapewnienie wysokiego poziomu konkurencyjności gospodarki europejskiej na arenie międzynarodowej.
VII Program Ramowy ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego oraz podniesienia konkurencyjności gospodarki UE, uznając wiedzę za najważniejsze źródło postępu. Program kładzie szczególny nacisk na badania naukowe wspierające europejski przemysł, w celu zwiększenia jego konkurencyjności na rynkach światowych. Ma także dostarczać wsparcia najlepszym badaniom naukowym poprzez skoncentrowanie się na doskonałości (excellence). W ramach VII FP ma również działać Rada Badań Naukowych.

VII Program Ramowy składa się z czterech działów:
• współpraca (9 tematów priorytetowych): Zdrowie (Health) ,Żywność, Rolnictwo i Biotechnologia (Food, agriculture and biotechnology) ,Technologie informacji i komunikacji (information and communication technologies) ,Nanonauki, Nanotechnologie, Materiały i Nowe Technologie Produkcji (Nanosciences, Nanotechnologies) ,Energia (Energy) Środowisko i Zmiany Klimatyczne (Environment and Climate Change) ,Transport i Aeronautyka (Transport and Aeronautics) , Nauki Społeczne i Ekonomiczne oraz Humanistyczne (Socio-economic sciences and the humanities), Obronność i Badania Kosmiczne (Space and Security Research)
• pomysły (badania podstawowe)
• ludzie (stypendia i granty Marii Curie)
•możliwości (infrastruktura badawcza, działania dla MŚP, regiony wiedzy, nauka w społeczeństwie). 
 
Punkt kontaktowy w Polsce: http://www.kpk.gov.pl/7pr/

•    Kultura 2007 / Culture 2007

Sample Image  Budżet: 408 mln euro

  Program ten, zastępujący Kulturę 2000 ma na celu wsparcie i rozwijanie wspólnej przestrzeni kulturowej narodów Europy, charakteryzującej się różnorodnością i wspólnym dziedzictwem. Program wspiera wymianę i współpracę międzynarodową w zakresie kultury i sztuki. „Kultura 2007“ ma mieć jeden generalny cel - budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz trzy szczegółowe:
•    wspieranie transnarodowej mobilności osób pracujących w sektorze kultury
•    zachęcanie do transnarodowego przepływu dzieł sztuki oraz artystycznych i kulturalnych produktów,
•    promocja dialogu międzykulturowego.
Program Kultura 2007 podzielony został na trzy obszary:
I. Wsparcie działań kulturalnych;
II. Wsparcie dla europejskich organizacji działających w obszarze kultury;
III. Wsparcie dla analiz i opracowań oraz gromadzenia i rozpowszechniania informacji z dziedziny współpracy europejskiej.
 
Punkt kontaktowy w Polsce: http://www.program-kultura.eu/
•    Media 2007

Sample ImageBudżet: 756.2 mln euro

Program Unii Europejskiej dla wsparcia europejskiego sektora audiowizualnego.
Cele szczegółowe:
•    ochrona i akcentowanie narodowej i kulturowej różnorodności (m.in. ochrona i promocja europejskiej różnorodności kulturowej oraz dziedzictwa kinematograficznego i audiowizualnego, a także zapewnienie dostępu do tego dziedzictwa i wspieranie dialogu pomiędzy kulturami);
•    zwiększenie cyrkulacji europejskich utworów audiowizualnych na terenie UE i poza nią;
•    podniesienie konkurencyjności europejskiego sektora audiowizualnego (w kontekście otwartego i konkurencyjnego rynku).
Program jest otwarty zarówno dla osób prawnych, jak i osób fizycznych. Krajami uczestniczącymi są Państwa Członkowskie UE, kraje EFTA, które są stronami Porozumienia EOG, kraje kandydujące, które korzystają ze strategii przedakcesyjnej oraz kraje Bałkanów Zachodnich. Program jest także otwarty dla krajów, będących stronami Konwencji Rady Europy w sprawie telewizji ponadgranicznej na warunkach wymienionych decyzji ustanawiającej niniejszy program.
•    Uczenie się przez całe życie / Lifelong learning
Sample ImageBudżet 6mld 970 mln euro

W dobie globalizacji, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz rewolucji informatyczno-telekomunikacyjnej w systemach edukacyjnych państw europejskich systematycznie wzrasta znaczenie koncepcji uczenia się przez całe życie. Inicjatywa kształcenia ustawicznego opiera się na tworzeniu możliwości edukacji w każdym wieku i na wszystkich poziomach zarówno w szkołach, jak i w formach pozaszkolnych. Jest ona niezbędnym narzędziem umożliwiającym stałe uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz dostosowywanie ich do zmieniających się uwarunkowań. Tradycyjny schemat wchodzenia w życie zawodowe prowadzący przez edukację stopnia średniego i wyższego oraz uzyskanie kwalifikacji akademickich stopniowo zastępowany jest modelem sformalizowanej edukacji w całym okresie aktywności zawodowej.
Sample ImageComenius - jeden z czterech programów sektorowych Programu "Uczenie się przez całe życie" wspiera finansowo oraz merytorycznie partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych, uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego, przygotowanie do pracy przyszłych nauczycieli, poprzez umożliwienie im odbycia stażu w roli asystenta.
Sample ImageErasmus - jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.
Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99.

http://www.erasmus.org.pl/

Sample ImageLeonardo Da Vinci - program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich, a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego. Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich. Wnioski skadane by mogrzez: szkoły zawodowe, instytucje kształcenia, ustawicznego, firmy szkoleniowe, przedsiębiorstwa, partnerów społecznych i ich organizacje, organizacje branżowe, izby przemysłowo-handlowe, podmioty świadczące usługi doradztwa zawodowego i poradnictwa, ośrodki badawcze, organizacje.
Sample ImageGrundtvig - program dotyczy szeroko rozumianej edukacji ogólnej niezawodowej osób dorosłych i skierowany jest do różnego typu organizacji działających w obszarze  edukacji dorosłych, ich słuchaczy i pracowników. Wspiera przede wszystkim działania służące edukacji osób dorosłych z grup defaworyzowanych i o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej, np. osób starszych, niepełnosprawnych, zamieszkujących tereny wiejskie, bezrobotnych, o niskim wykształceniu i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale również młodych, które przerwały naukę i potrzebują kolejnej szansy uzyskania formalnych kwalifikacji.
•    Młodzież w działaniu/ Youth in Action
 
Sample ImageBudżet: 885 mln euro

Program wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli edukacji pozaformalnej. Umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca do podejmowania różnorakich działań na rzecz społeczności lokalnej, służących również indywidualnemu rozwojowi.Promuje ideę zjednoczonej Europy. Nadrzędnymi celami Programu jest przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi, wspieranie ich mobilności oraz promowanie aktywności obywatelskiej. Program promuje przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych ludzi.
Główne cele programu:
•    promowanie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży,
•    rozwój solidarności i tolerancji oraz wzajemnego zrozumienia wśród młodych ludzi z różnych   krajów,
•    podnoszenie jakości systemów wspierających działania młodzieży
•    wspieranie współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieży.
•    zwiększanie udziału w życiu społecznym młodzieży z mniejszymi szansami.
•    Europa dla Obywateli

Sample ImageBudżet: 215 mln euro

Program mający na celu promowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego w okresie od 2007 do 2013 roku. Najważniejsze elementy programu są następujące: projekty miast partnerskich – Town – Twinning, wsparcie dla projektów inicjowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, wydarzenia medialne np.: rocznice, nagrody, konferencje na szczeblu europejskim, wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim.
Celem programu jest zaangażowanie obywateli w życie publiczne i integrację europejską. Inicjatywa ma przyczyniać się do poprawy wzajemnego zrozumienia między Europejczykami oraz rozwoju dialogu międzykulturowego. Program, stawiając w centrum obywatela, skierowany jest do wszystkich zainteresowanych stron promujących ideę społeczeństwa europejskiego, przede wszystkim do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, związków zawodowych, społeczności lokalnych oraz instytutów badających europejską politykę publiczną (think tanks). Organizacje te, działające w całej Europie i reprezentujące różne grupy, mogą udzielić głosu obywatelom i realizować ponadnarodowe i międzysektorowe działania, wpierając wspólną refleksję nad obywatelstwem Unii Europejskiej.
 
 
•    DAPHNE Walka z przemocą/Combating violence
 
Sample ImageBudżet: 116, 9 mln euro

Głównym zadaniem programu jest ochrona i walka z szeroko pojętą przemocą wobec kobiet, dzieci i młodzieży oraz ochrona ofiar przemocy i tzw. grup ryzyka, czyli osób mogących być objętych przemocą w każdej formie. Program DAPHNE ma za zadanie tworzenie i poszerzanie europejskiej sieci współpracy między organizacjami pozarządowymi i władzami lokalnymi. Jest adresowany do wszystkich grup, które bezpośrednio lub pośrednio zajmują się zjawiskiem przemocy, a więc zarówno do ofiar przemocy i grup nią zagrożonych, jak i do pozostałych pośrednich grup takich jak m.in. kadra nauczycielska i edukacyjna, policja, straż graniczna, pracownicy socjalni, władze lokalne i krajowe, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, wspólnoty wyznaniowe itdCelem programu jest wymiana "dobrych praktyk", która ma przebiegać właśnie w dobrze działającej sieci współpracy między organizacjami.
 
Punkt kontaktowy w Polsce: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 •    Walka z zażywaniem narkotyków i kampania informacyjna/Drugs prevention and information

                  Sample Image          
Budżet: 21.4 mln euro.

Program wspiera działania ponadnarodowe, zmierzające do tworzenia wielodyscyplinarnych sieci współpracy. Ułatwia wymianę informacji i najlepszych praktyk, wspiera podnoszenie świadomości na temat zdrowotnych I społecznych skutków zażywania narkotyków.

 
 
Punkt kontaktowy w Polsce: Ministerstwo Sprawiedliwości http://www.ms.gov.pl
Sample Image• Wspólnotowy Program na rzecz Zatrudnienia i Solidarności Społecznej/Community Programme for Employment and Social Solidarity – PROGRESS

Budżet: 743.3 mln euro
 
Od 2007 roku Komisja planuje zastapić 4 Wspólnotowe Programy Działania (Community Action Programmes) zajmujące się walką z dyskryminacją, równościa płci, działaniami wspierającymi zatrudnienie i walkę z wykluczeniem społecznym jednym programem pod nazwą Progress, będzie on uzupełniał Europejski Fundusz Społeczny jako instrument wspierający dialog społeczny, swobodę przepływu siły roboczej i badania społeczne. Mniej barier administracyjnych, prostsze zasady, więcej decentracji jako założenia programu, aby lepiej stawić czoła globalizacji.
 
 
Punkt kontaktowy w Polsce: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl
•    Life + - walka ze zmianami klimatycznymi i ochrona różnorodności gatunkowej/ Combating climate change and decline in Europe’s biodiversity

Sample ImageBudżet: 2 mld 97,9 mln euro

Program będzie koncentrował się na przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i ochronie bioróżnorodności, będzie promował zdrowie i jakość życia, a także ekologiczną gospodarkę odpadami i zarządzanie zasobami naturalnymi.
 
 
Punkt kontaktowy w Polsce: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.nfosigw.gov.pl
  •    Europejski Fundusz Uchodźców/European Refugee Fund

Sample ImageBudżet: 699,3 mln euro

W celu wspólnego ponoszenia kosztów przyjmowania, integracji i dobrowolnej repatriacji osób ubiegajacych sie o azyl lub ochrone humanitarna, Panstwa Członkowskie uzgodniły w 2000 r., ze powstanie Europejski Fundusz Uchodzców (European Refugee Fund - ERF).
Fundusz wspiera działania skierowane do ubiegajacych sie o azyl, uchodzców i przesiedlenców. Działania te moga byc nastepujace:
a. Przyjecie ubiegajacych sie o azyl i dostep do procedur ubiegania sie o azyl: infrastruktura lub usługi zwiazane z zakwaterowaniem, pomoca materialna, opieka zdrowotna, wsparciem socjalnym lub pomoca przy formalnosciach administracyjnych i sadowych, tak¿e pomoca prawna, itp.
b. Integracja osób, których pobyt w Panstwie Członkowskim ma charakter stały: pomoc społeczna w dziedzinach takich, jak zakwaterowanie, srodki do ¿ycia lub opieka zdrowotna.
c. Dobrowolna repatriacja: praktyczne wsparcie dla ubiegajacych sie o azyl, uciekinierów i przesiedlenców w podjeciu swiadomej decyzji o opuszczeniu UE i powrocie do ojczystego kraju. Działania moga odnosic sie do informacji i porad dotyczacych programów dobrowolnego powrotu i sytuacji w ojczystych krajach i/lub szkolenia ogólnego lub zawodowego oraz pomocy zwiazanej z reintegracja.    

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/refugee/funding_refugee_en.htm

Punkt kontaktowy w Polsce: Władza Wdrażająca Programy Europejskie Zespół ds. Imigrantów i Integracji Społecznej, www.wwpe.gov.pl

•    Ochrona zdrowia publicznego/Public health

Sample Image
 Budżet: 365.6mln euro

Program jest instrumentem Unii wspierającym ochronę zdrowia publicznego. Działania programu obejmują trzy główne cele: poprawę systemu publicznej służby zdrowia, promocję zdrowia i poprawienie wiedzy na temat zdrowego trybu życia. Kluczowe działania dotyczą takich tematów jak: zdrowe starzenie się, różnice w systemach opieki zdrowotnej w UE, opieka zdrowotna
i mobilność pacjentów w rejonach przygranicznych.

http://ec.europa.eu/health/index_en.htm

Punkt kontaktowy w Polsce: Biuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie, www.bpz.gov.pl

•    Ochrona konsumentów/ Consumer protection

Sample ImageBudżet: 156.8 mln euro

Program jest instrumentem Unii wspierającym ochronę zdrowia, bezpieczeństwa i ekonomicznych interesów konsumentów. Promuje również edukacje i prawo dostępu do informacji. Wspiera organizacje konsumenckie i projekty przez nie realizowane. Dwa główne cel na lata 2007-2013 są następujące: wysoki poziom ochrony konsumentów poprzez reprezentowanie ich interesów na rynku i zapewnienie skutecznego stosowania prawa z zakresu ochrony konsumentów.

http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm

Ochrona konsumentów/ Consumer protection
Punkt kontaktowy w Polsce: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, http://uokik.gov.pl/

•    Europejski Instrument Partnerstwa i Sąsiedztwa / European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI)

Sample ImageBudżet: 11 mld 967 mln euro

Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) stanowi inicjatywę Komisji Europejskiej, której zasadniczym celem jest rozwój współpracy pomiędzy Unią Europejską a państwami partnerskimi spoza UE poprzez zapewnienie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju regionalnego.  Srodki przewidziane na ten cel umożliwią udzielanie pomocy finansowej państwom objętym Europejską Polityką Sąsiedztwa m.in. Białorusi, Ukrainie, a także Federacji Rosyjskiej. Europejski Instrument Partnerstwa i Sąsiedztwa (EISP) będzie wdrażany m.in. za pomocą programów współpracy transgranicznej.
Program obejmuje nastepujace kraje: Algieria, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Egipt, Gruzja, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Mołdawia, Maroko, Autonomia Palestyńska, Syria, Tunezja, Ukraina.

Kluczowe obszary wsparcia w ramach EISP to promowanie dialogu politycznego i reform, wzmocnienie instytucji krajowych i innych instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie i efektywne wdrażanie polityk, promowanie ochrony środowiska i dobrego zarządzania zasobami naturalnymi, wspieranie polityk zmierzających do redukcji ubóstwa, wspieranie polityk promujących rozwój społeczny, równość kobiet i mężczyzn, zatrudnienia i ochrony socjalnej itp.

W nowej perspektywie finansowej Polska będzie jednocześnie uczestniczyła i zarządzała dwoma programami w ramach Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa:
•    Polska-Białoruś-Ukraina
•    Polska-Litwa-Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki)
Przykładowe priorytety współpracy w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa to:
1.  Poprawa i rozbudowa transgranicznej infrastruktury: komunikacyjnej,  transportowej, technicznej, turystycznej, społecznej i ochrony środowiska
2. Wspieranie innowacyjności, powiązań gospodarczych oraz ułatwienie współpracy sektora gospodarki i nauki
3.    Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich.