Mojregion.eu - Mój region w Europie

Komisja przedstawia nową europejską strategię w dziedzinie lotnictwa

Przyjęta dziś przez Komisję nowa strategia w dziedzinie lotnictwa stanowi kamień milowy na drodze pobudzenia gospodarki europejskiej oraz wzmocnienia jej bazy przemysłowej i przyczyni się do osiągnięcia przez UE pozycji światowego lidera. Komisja Europejska przyjęła dziś nową europejską strategię w dziedzinie lotnictwa, która stanowi kamień milowy na drodze pobudzenia gospodarki europejskiej i wzmocnienia jej bazy przemysłowej oraz wzmocnienia pozycji UE jako światowego lidera. Są to trzy główne priorytety przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera, na których została oparta strategia. Dzięki jej realizacji europejski sektor lotniczy pozostanie konkurencyjny i będzie czerpał korzyści z szybkich zmian i rozwoju gospodarki światowej. Siła i otwarcie na zewnątrz sektora lotniczego będą korzystne nie tylko dla przedsiębiorstw, lecz również dla obywateli Europy, którym zaoferuje się więcej połączeń z resztą świata po niższych cenach.

Wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič odpowiedzialny za Unię Energetyczną powiedział: „Konkurencyjny i sprawny transport lotniczy ma kluczowe znaczenie dla europejskiego wzrostu gospodarczego. Ta nowa strategia rozwoju lotnictwa stwarza ramy, które umożliwią europejskiemu lotnictwu utrzymanie pozycji światowego lidera.Stanowi ona również potwierdzenie zaangażowania Europy w zrównoważony rozwój lotnictwa, który jest kwestią niezwykle aktualną w momencie, gdy oczy całego świata zwrócone są na konferencję klimatyczną w Paryżu”.

Violeta Bulc, komisarz UE ds. transportu, powiedziała: „Przed europejskim lotnictwem stoją liczne wyzwania, a w ogłoszonej dzisiaj strategii nakreślono kompleksowy i ambitny plan działania w celu utrzymania tego sektora w światowej czołówce.Jego realizacja umożliwi europejskim przedsiębiorstwom zachowanie konkurencyjności dzięki nowym inwestycjom i możliwościom prowadzenia działalności gospodarczej i jednocześnie pozwoli im rozwijać się w sposób zrównoważony.Obywatele Europy odniosą również korzyści z większego wyboru połączeń, niższych cen oraz najwyższych poziomów ochrony i bezpieczeństwa”.

Celem Komisji jest ukształtowanie kompleksowej strategii obejmującej cały unijny „ekosystem” lotnictwa. Priorytety są zatem następujące:

1. Zdobycie przez UE pozycji lidera w dziedzinie lotnictwa międzynarodowego przy jednoczesnym zapewnieniu równych szans. Unijny sektor lotniczy musi mieć możliwość wejścia na nowe rozwijające się rynki. Można to osiągnąć za pomocą nowych zewnętrznych umów lotniczych z krajami i regionami na świecie, mającymi kluczowe znaczenie. Poprawi to nie tylko dostęp do rynku, lecz także stworzy nowe możliwości rozwoju działalności dla przedsiębiorstw europejskich oraz zapewni uczciwe i przejrzyste warunki rynkowe oparte na jednoznacznych ramach regulacyjnych. Umowy te zapewnią również pasażerom większą liczbę połączeń i atrakcyjniejsze ceny. Lepsze połączenia lotnicze w skali globalnej są motorem handlu i turystyki i przyczyniają się bezpośrednio do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

2. Walka z ograniczeniami wzrostu w powietrzu i na ziemi. Głównym wyzwaniem dla rozwoju unijnego lotnictwa jest rozwiązanie problemu ograniczeń w zakresie przepustowości, wydajności połączeń i dostępności drogą lotniczą. Fragmentacja europejskiej przestrzeni powietrznej kosztuje co najmniej 5 mld euro rocznie i stanowi ekwiwalent nawet 50 mln ton dwutlenku węgla. Ograniczenia przepustowości w portach lotniczych UE mogą kosztować nawet 818 tys. miejsc pracy do roku 2035. Nadszedł zatem czas, aby UE nakreśliła plan uwzględniający przyszły popyt na podróże lotnicze oraz pozwalający unikać zatorów. Z tego powodu w strategii położono nacisk na: znaczenie zakończenia realizacji projektu jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, optymalizację wykorzystania naszych największych lotnisk oraz monitorowanie połączeń wewnątrzunijnych i pozaunijnych w celu zidentyfikowania niedociągnięć.

3. Utrzymanie wysokich unijnych standardów. W interesie obywateli UE oraz europejskich podmiotów gospodarczych leży utrzymanie wysokich unijnych standardów w zakresie: ochrony, bezpieczeństwa, środowiska, kwestii społecznych i prawa pasażerów. W strategii zaproponowano istotne działania, obejmujące aktualizację unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa w celu utrzymania wysokich standardów bezpieczeństwa w warunkach rosnącego ruchu lotniczego. Ponadto skuteczne i efektywne ramy prawne zapewnią przemysłowi większą elastyczność i pozwolą mu się rozwijać i zachować konkurencyjność w skali światowej. Komisja będzie też poszukiwać sposobów złagodzenia obciążenia kontrolami bezpieczeństwa i zmniejszenia kosztów poprzez wykorzystanie nowych technologii i zastosowanie podejścia opartego na analizie ryzyka. Komisja będzie nadal wzmacniać dialog społeczny i poprawiać warunki pracy w sektorze lotniczym oraz prowadzić energiczne działania w skali globalnej w celu osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla począwszy od 2020 r.

4. Postęp w zakresie innowacji, technologii cyfrowych i inwestycji. Katalizatorami rozwoju lotnictwa oraz jego funkcjonowania jako czynnika wzrostu gospodarczego są innowacyjność i cyfryzacja. Europa musi w szczególności w pełni uwolnić potencjał dronów. Dlatego też w strategii zaproponowano ramy prawne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i pewności prawnej dla branży i uwzględniono obawy związane z prywatnością i ochroną danych, bezpieczeństwem oraz środowiskiem. Ponadto odpowiednie inwestycje w technologie i innowacje zapewnią Europie przodującą rolę w dziedzinie międzynarodowego transportu lotniczego. UE postanowiła zainwestować 430 mln euro[1] rocznie, do roku 2020, w projekt badawczy ATM w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SESAR). Terminowe wdrożenie rozwiązań SESAR może doprowadzić do stworzenia ponad 300 tys. nowych miejsc pracy. Wprowadzenie technologii informacyjno-komunikacyjnych i optymalizacja ich wykorzystania są szczególnie istotne dla przepustowości portów lotniczych, efektywności i jakości usług.

Kontekst

Strategia rozwoju lotnictwa jest jedną z inicjatyw wymienionych w programie prac Komisji na rok 2015. Obejmuje ona komunikat, wniosek mający na celu zmianę unijnych przepisów o bezpieczeństwie lotniczym (rozporządzenie 216/2008) oraz wnioski o podjęcie negocjacji na szczeblu unijnym kompleksowych umów o transporcie lotniczym z szeregiem kluczowych państw trzecich.

Lotnictwo jest silnym motorem wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, handlu i mobilności w Unii Europejskiej i odgrywa kluczową rolę w unijnej gospodarce. Sektor zatrudnia w UE prawie 2 miliony ludzi, a jego wartość dla europejskiej gospodarki wynosi 110 mld euro. W ciągu ostatnich 20 lat podjęta przez UE liberalizacja wewnętrznego rynku usług lotniczych i silny wzrost popytu na transport lotniczy w UE i na świecie spowodowały znaczny rozwój europejskiego sektora lotnictwa. Przewiduje się, że ruch lotniczy w Europie wyniesie 14,4 mln lotów w 2035 r., co oznacza wzrost o 50 proc. w stosunku do roku 2012.

Źródło: © European Union, 1995-2015

 

Opublikowano: 2015-12-09 przez Beata Skowrońska ostatnia aktualizacja: 2015-12-09

Wróć