Mojregion.eu - Mój region w Europie

Wielkie odliczanie w PROW - ie

W związku z kończącym się okresem programowania PROW na lata 2007-2013 przypominamy, że zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną musi nastąpić nie później niż do 30 czerwca 2015 r.

Termin ten jest ostateczny i nieprzekraczalny dla Beneficjentów działań:

- 313/322/323 Odnowa i rozwój wsi;

- 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (za wyjątkiem operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii);

- 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja;

- 421 Wdrażanie projektów współpracy.

Uchybienie wskazanego terminu, czyli 30 czerwca 2015 r., przez beneficjentów skutkuje odmową refundacji środków finansowych oraz rozwiązaniem umowy przyznania pomocy.

Jednocześnie informujemy, że po upływie ww. ostatecznego terminu złożenia wniosku o płatność beneficjenci nie będą wzywani przez samorząd województwa do złożenia wniosków o płatność, tym samym nie będą mogli ubiegać się o refundację kosztów kwalifikowalnych na podstawie umowy przyznania pomocy.

 

Opublikowano: 2015-06-18 przez Joanna Kucz ostatnia aktualizacja: 2015-06-18

Wróć