Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Archiwum

Opublikowane Rozporządzenie - ,,Gospodarka wodno-ściekowa”

W dniu 5 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operację typu ,,Gospodarka wodno–ściekowa” więcej Opublikowane Rozporządzenie - ,,Gospodarka wodno-ściekowa”

2016-08-08 przez Joanna Kucz rss

Kujawsko-Pomorska wieś w nowej odsłonie

Serdecznie zapraszamy na wakacyjną atrakcję pn. Wieś-Ci z Konstelacji dobrych miejsc. Jest to niepowtarzalna okazała do zwiedzenia niezwykłych zakątków naszego regionu, min. wsi tak starej, że znalazła się na mapie Ptolemeusza, osady, w której uprawiano rytualny kanibalizm, wioski górniczej i ostoi dzikich zwierząt z czterech kontynentów. więcej Kujawsko-Pomorska wieś w nowej odsłonie

2016-07-29 przez Joanna Kucz rss

Dokumenty aplikacyjne na wdrażanie operacji w ramach działania LEADER

Przedstawiamy wzory wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność wraz z instrukcjami, a także wzory umów o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 LEADER "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020. więcej Dokumenty aplikacyjne na wdrażanie operacji w ramach działania LEADER

2016-07-28 przez Kacper Szary rss

Prawo zamówień publicznych – zmiana ustawy

W dniu 13 lipca 2016 r. została opublikowana Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. więcej Prawo zamówień publicznych – zmiana ustawy

2016-07-14 przez Piotr Rychlicki rss

Dokumentacja przetargowa – ważne informacje.

W związku ze składaniem dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówień publicznych przypominamy, iż beneficjent przedkłada Samorządowi Województwa ww. dokumentację w terminie: 30 dni od dnia zawarcia umowy, jeżeli przed jej zawarciem została zawarta umowa z wykonawcą; 30 dni od dnia zawarcia umowy z wykonawcą, jeżeli umowa z wykonawcą została zawarta po dniu zawarcia umowy; nie później niż w dniu upływu terminu, o którym mowa w §8 ust. 1 pkt 1 albo 2 umowy o przyznanie pomocy, w przypadku gdy umowa z wykonawcą została zawarta w terminie krótszym niż 30 dni przed upływem terminu złożenia wniosku o płatność, którego dotyczy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. więcej Dokumentacja przetargowa – ważne informacje.

2016-06-23 przez Joanna Kucz rss

Uwaga Beneficjenci PROW 2014-2020! Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 roku dot. obowiązków w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i reklamowych

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z nowym brzmieniem części 1 pkt 2.2 lit. b załącznika nr III do rozporządzenia 808/2014 w okresie realizacji operacji beneficjent informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z EFRROW, w przypadku operacji niewchodzących w zakres lit. c), dla których całkowite wsparcie publiczne przekracza 50 000 EUR, za pomocą umieszczenia w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa przynajmniej jednego plakatu lub tablicy z informacjami na temat projektu, podkreślającymi wsparcie finansowe ze strony Unii. więcej Uwaga Beneficjenci PROW 2014-2020! Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 roku dot. obowiązków w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i reklamowych

2016-06-22 przez Joanna Kucz rss

Piknik LGD z brokułem i cebulą w tle w gminie Dąbrowa Biskupia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli zaprasza na Piknik LGD z brokułem i cebulą w tle w gminie Dąbrowa Biskupia, który odbedzie się 26 czerwca 2016 roku w Parku Gminnym przy ulicy Topolowej 2 w Dąbrowie Biskupiej. Głównym celem pikniku jest aktywizacja mieszkańców wsi i podejmowanie inicjatyw służących włączeniu społecznemu. Impreza ta będzie doskonałą okazją do prezentacji i promocji produktów lokalnych, walorów kuchni regionalnej, ginących zawodów oraz zespołów folklorystycznych z powiatu inoworcławskiego. więcej Piknik LGD z brokułem i cebulą w tle w gminie Dąbrowa Biskupia

2016-06-16 przez Joanna Kucz rss

Piknik Lokalnych Grup Działania w Runowie Krajeńskim

W dniu 4 czerwca 2016 roku w Runowie Krajeńskim odbył się VI Piknik LEADER. Przedstawiciele Lokalnych Grupy Działania oraz Urzędu Marszałkowskiego rywalizowali w pięciu konkurencjach. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje dla uczestników imprezy. Liczne konkurencje zachęcały uczestników do wspólnej zabawy, a występy zespołów ludowych i młodzieżowych porwały uczestników do tańca. więcej Piknik Lokalnych Grup Działania w Runowie Krajeńskim

2016-06-06 przez Joanna Kucz rss

Szkoliliśmy przedstawicieli Lokalnych Grup Działania

W dniu 3 czerwca 2016 roku Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizował szkolenie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. więcej Szkoliliśmy przedstawicieli Lokalnych Grup Działania

2016-06-06 przez Joanna Kucz rss

Poradnik dla lokalnych grup działania

Uprzejmie informujemy, iż Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przygotowała nowy, praktyczny poradnik dla lokalnych grup działania na temat projektowania i skutecznego wdrażania lokalnych strategii rozwoju. więcej Poradnik dla lokalnych grup działania

2016-06-02 przez Kacper Szary rss